Výroba vlajok. Garancia vrátenia penazí
ESHOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

  Signo, s.r.o.
  Tatranská cesta 68
  03401 Ružomberok

  IČO: 43930824, DIČ: 2022516859

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,Vložka číslo: 20034/L, (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného systému www.signo.sk, (ďalej len obchod).


2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.


3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.


4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:

 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:

 • Faktúra - daňový doklad,
 • Reklamačný list (na stiahnutie vo formáte doc a pdf).

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.


4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou alebo vyššou mocou
 • za prípadné nedodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou alebo vyššou mocou

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.


2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.


3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom v znení platnom v deň odoslania objednávky.


2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.


3. Po odoslaní bude objednávka spracovaná a jej prijatie prevádzkovateľ potvrdí e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.


4. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy sa realizuje písomným oznámením na e-mailovú adresu signo@signo.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.


5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi na vlastné náklady do 7 dní na adresu sídla prevádzky.


6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na balenie, poštovné a bankový poplatok pri platbe kartou v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Vrátenie úhrady realizovanej platobnou kartou sa uskutoční rovnakým spôsobom, t.j. úhrada bude vrátená prostredníctvom banky na platobnú kartu kupujúceho.


7. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.signo.sk.

Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.


2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním pošte, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.


3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.


4. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky.


5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.


6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

VI. Cena dopravy tovaru.

V každej faktúre za tovar je v položke "Manipulačné náklady" zahrnutá aktuálna cena dopravy.

VII. Nedoručené zásielky

1. Pokiaľ sa zásielka tovaru vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia ( nenájdený adresát, pošta nevyrozumela o uložení zásielky zákazníka, zásielka bola nedopatrením alebo úmyselne zákazníkom neprevzatá, a pod.) bude zákazníkovi odoslaná správa e-mailom s požiadavkou o zaslanie informácie o ďalšom postupe vybavenia objednávky. Zákazník zašle vyjadrenie e-mailom v termíne do 5 dní na adresu signo@signo.sk .


2. Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, bude k celkovej cene zásielky učtované poštovné vo výške platných poštových poplatkov.

VIII. Kúpna cena a platby

1. Kupujúci kupuje od Prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Prevádzkovateľovi obchodu uvedená pri danom tovare. Kúpna cena produktov prezentovaná v elektronickom obchode www.signo.sk je v Euro (€). Ceny sú uvedené vrátane DPH (dane z pridanej hodnoty). Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.


2. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • a) pri dobierke
  Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.
 • b) bankovým prevodom - banka č.účtu

  Cenu za objednaný tovar zákazník zaplatí vopred prevodom na účet prevádzkovateľa v lehote splatnosti faktúry, ktorej splatnosť je nastavená štandardne na 14 dní a bude zákazníkovi zaslaná po skontrolovaní prijatej objednávky elektronickou formou e-mailom do 24 hodín. platbu je možné realizovať:

  • - platba kartou,
  • - bankovým prevodom (internet banking),
  • - priamym vkladom na účet.

  Pre identifikáciu platby slúži variabilný symbol - číslo objednávky (napr. 355), ktoré je uvedené vo faktúre za objednaný tovar.

 • c) v hotovosti u prevádzkovateľa
  Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.
 • d) na faktúru - platí len pre objednávky podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určené osobitne pre jedného kupujúceho. Lehota splatnosti faktúry je štandardne 14 dní.

IX. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad a reklamačný list.


2. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov.


3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.


4. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, mechanickým poškodením, nevhodným používaním a poškodením spôsobeným vyššou mocou.


5. Záručné reklamácie a vady tovaru predávaného v elektronickom systéme obchodu www.signo.sk sú riešené na stránke REKLAMÁCIE.


6. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

X. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.


2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.


3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.


Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.


Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu signo.sk (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

 • Zrušenie registrácie:
  kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa písomnou formou a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu signo@signo.sk s uvedením mena a úplnej adresy. Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.
 • Aktualizáciu osobných údajov:
  môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

4. Využívaním internetového obchodu www.signo.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.


2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.


3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.


4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.